top of page

Rektusdiastase-Programme

  • Rektusdiastase-Therapie nach der Tupler Technique


    397 Euro
  • Rektusdiastase-Therapie + Rückenschule


    799 Euro
bottom of page